ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επιπλέον δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια αξιολόγησης:

 

·       Άνεργοι γονείς: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

·       Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%: Αντίγραφο απόφασης    Υγειονομικής Επιτροπής.

·       Πολύτεκνη οικογένεια:  Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

·       Οικογένεια με τρία παιδιά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·       Άγαμοι γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα

·       Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών.

·       Γονείς φοιτητές: Βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής.

·       Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από το Στρατό.

·       Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας,  όπως αυτή αποδεικνύεται

 

Παρακαλούμε στείλτε τα μαζί με την ηλεκτρονική σας αίτηση