ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων, θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα με την αίτηση επανεγγραφής ή εγγραφής του παιδιού.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των µορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαµηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδηµα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.