ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις νέων εγγραφών  μπορούν να υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς και να παραλαμβάνονται από την Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού, ή να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
 2. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς εργάζονται
  1. Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
   1. Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων.
   2. Για γονείς που πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαιτείται αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4
  2. Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα:
   1. Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας
  3. Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες:
   1. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Σύλλογο  ή
   2. Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή και πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
  4. Για γονείς αγρότες:
   1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
  5. Για γονείς άνεργους:
   1. Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 4. Ιατρική Βεβαίωση από τον παιδίατρο  για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) μαζί με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και τη σελίδα με τα εμβόλια που προβλέπονται  ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους (2019) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 6. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ.

Επίσης να προσκομίζονται και τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αφορούν κάποιες κατηγορίες ενδιαφερομένων